بایگانی ماهانه: ژانویه 2010

کریشنا مورتی

کریشنا مورتی

کریشنا مورتی کسی است که مسئله انسان را موشکافانه و دقیق بررسی کرده و با ذکر جزئیات حیرت انگیزی تمامی ابعاد آن را بیان می کند.

تمام سخن او حول یک مطلب دور می زند و آن را از جنبه های گوناگون می بیند و نشان می دهد. او وخامت وضعیتی را که ما برای خود درست کرده ایم ؛ علت آن و زوایای گوناگون آن را برای ما شرح می دهد و جالب آنکه راه رهایی را نمی گوید و اعتقاد دارد که دانستن همین مطالب باعث آگاهی و روشن بینی ما شده و در نتیجه رهایی حاصل می شود.

او مانند همه عرفا می گوید که برای رهایی هیچ شدنی نباید باشد و همه چیز با سکوت و سکون حل می شود. اگر آن مرکز از حرکت باز بماند آنگاه هماهنگی مستقیم و بدون واسطه ما با جهان و زندگی وجود خواهد داشت بدون آنکه از آن آگاه باشیم .